КНИГИ, ДНЕВНИЦИ И РЕГИСТРИ по безопасност и здраве при работа

ДНЕВНИК ЗА ИЗДАВАНЕ НА ТРУДОВИ КНИЖКИ
РЕГИСТЪР на трудовите договори
РЕГИСТЪР на заповедите за прекратяване на трудовите договори
ДНЕВНИК за издаване на нови служебни книжки
ДНЕВНИК за получени и запазени служебни книжки
ДНЕВНИК за регистриране на трудоустроените лица
СПЕЦИАЛНА КНИГА ЗА ОТЧИТАНЕ УДЪЛЖАВАНЕТО И КОМПЕНСИРАНЕТО НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ по чл. 136а КТ
СПЕЦИАЛНА КНИГА за отчитане на използвания отпуск по чл. 167а КТ
СПЕЦИАЛНА КНИГА ЗА ОТЧИТАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНИЯ ТРУД по чл. 149 КТ
РЕГИСТЪР НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ заедно с Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки
КНИГИ ЗА ИНСТРУКТАЖИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТАв книгата може да се запишат 1 006 имена на инструктирани работници и служители
ДНЕВНИК за контрол на наличието на изправност на носимите и возимите пожарогасители
ДНЕВНИК за изправност на ръчните електрически инструменти, пренасяйте електрически лампи и трансформатори
ДНЕВНИК за изключване на ел. захранване след работно време
ДНЕВНИК за регистриране на огнените работи
АКТ за извършване на огневите работи на временни места
ДНЕВНИК за регистриране на нарядите
КНИГА за движението на взривните вещества (приход, разход и наличности)
ДНЕВНИК за протоколи от изпит за квалификационна група и издадени удостоверения
ДНЕВНИК за отчет по протоколи от изпит за проверка на знанията по Наредба № 9 от 2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи
ДНЕВНИК за отчет по протоколи от изпит за проверка на знанията по Наредба № 16-116 от 2008 г. за техническата експлоатация на енергообзавеждането
РАБОТЕН ДНЕВНИК за отчитане на работното време на лицата, които извършват транспортна дейност в автомобилния транспорт
ГРАФИК ЗА РАБОТА на водачите, извършващи превози с моторни превозни средства