Литература по БЗР

СБОРНИК „ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД– МЕЖДУНАРОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, В СИЛА ЗА БЪЛГАРИЯ“ 
Сборник с най-важните международни актове в областта на БЗР, чиито разпоредби са в сила за България и пораждат за нея международноправни задължения 
НАРЪЧНИК ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ на Република България 
Всичко необходимо за организация на дейността по безопасност и здраве при работа в лечебното заведение!
Обем 320 стр.
 
ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК НА ПОНЯТИЯТА И ОПРЕДЕЛЕНИЯТА ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
Обем – 188 стр. 
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД – Принципи и практика 
Сборник статии от Илиян Нисторов – експерт по здравословни и безопасни условия на труд!
Обем – 136 стр.
 
МЕНИДЖМЪНТ НА
ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ПРОИЗВОДСТВОТО
 
Сериозен научен труд за управлението на здравословните и безопасни условия на труд във всяка фирмаавтори Илиян Нисторов и Георги Нисторов! 
СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ
(ОСНОВА ЗА ИКОНОМИКАТА НА РАЗВИТИЕТО) – автор Илиян Нисторов
 
Обем – 120 стр. 
НАРЕДБА № 3 от 23 март 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично (студено) обработване на метали 
Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 31 от 2004 г.,
в сила от 17 октомври 2004 г., отменя Правилник Д-01-012 от 1975 г.
 
НАРЕДБА № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа 
 
НАРЕДБА № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване 
 
НАРЕДБА № 12 от 2005 г. на МТСП за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи 
  
ПРАВИЛА за оказване на ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ 
  
БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА В ЕНЕРГЕТИКАТА 
ПРАВИЛНИК за безопасност при работа в НЕЕЛЕКТРИЧЕСКИ уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения“ 
Издаден от министъра на енергетиката и енергийните ресурси – обн., ДВ, бр. 32 от 20.04.2004 г., в сила от 21 август 2004 г., отменя Правилник В-01-01-03 от 1987 г. 
ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 волта 
Издаден от министъра на енергетиката и енергийните ресурси и министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 21 от 11.03.2005 г., в сила от 1 юни 2005 г. 
ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в ЕЛЕКТРИЧЕСКИ уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (Загл. изм., ДВ, бр. 19 от 2005 г.) 
Издаден от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, обн., ДВ, бр. 34 от 2004 г., изм. и доп., бр. 19 от 2005 г. 
НАРЕДБА № 9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи 
Издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, обн., ДВ, бр. 72 от 17.08.2004 г. 
НАРЕДБА № 16-116 от 8.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането 
Издадена от министъра на икономиката и енергетиката, обн., ДВ, бр. 26 от 7.03.2008 г., в сила от 11.03.2008 г. 
  
ОБЩО ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 
ВСИЧКО ЗА ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД 
Книга, съдържаща цялата информация за Правилника за вътрешния трудов ред – история, законодателни разпоредби, съдържание и примерни образци, представляваща неоценимо помагало за работодателите, органите по назначаването, специалистите по безопасност и здраве при работа, юрисконсултите, специалистите по управление на персонала, синдикалистите и всички работници и служители.