eng-version

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
publish

Главната цел на проектите на "ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР" е те да способстват за изграждане на национална, фирмена и лична култура на безопасност и здраве при работа.

Тази цел е заложена като приоритет в стратегиите на Европейския съюз и на Република България за безопасност и здраве при работа в периода до 2012 г., както и в подлежащата на ратифициране от България Конвенция № 187 от
2006 г.
на Международната организация на труда относно изграждане на насърчителна рамка за безопасност и здраве при работа.

business
learnings
organ_bzr
print
sings_bzr
video_instr
     
     
     
     
     
  Основни направления:  

ФИНАНСОВА СХЕМА
 „БЕЗОПАСЕН ТРУД”

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ по ЗБУТ ТЕЛЕВИЗИОННИ
ПРЕДАВАНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ
ПРОЕКТИ
 
 

Основните цели на проектите:

 

 

1. Да се популяризират изискванията на националното (вече напълно хармонизирано с европейското) законодателство за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

2. Да се обединяват усилията на всички заинтересувани страни - държавни институции, работодателски и синдикални организации, представители на научни и обществени среди, органите за безопасност и здраве при работа и службите по трудова медицина за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

3. Да се популяризира Добрата европейска и международна практика по безопасност и здраве при работа, като се разработват и внедряват резултатни подходи и критерии за добра професионална практика, съобразени с особеностите на нашата икономическа действителност.

4. Да се работи за повишаване на професионалния и обществен статус на органите за безопасност и здраве при работа и службите по трудова медицина.

 
     

Финансова схема „Безопасен труд”       

 
      ДО
Ръководството на фирмата, която сключи договор с Агенцията по заетостта
за изпълнение на дейностите по Схемата BG051PO001-2.3.03 “Безопасен труд”
 

Подробности:

Здравейте, уважаеми колеги,

Във връзка с провеждане на процедурите за избор на Изпълнител на дейностите по Схемата „Безопасен труд”, ви уведомяваме, че „ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР” ЕООД МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПЪЛНИТЕЛ на следните дейности по схемата:

Нашето предложение: І. Изпълнение на дейността:
„ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ПРОЕКТА”

1. Изработване и инсталиране на информационно табло на мястото, където се извършват дейностите по проекта.
2. Отпечатване на информационни дипляни и стикери за проектните дейности.
3. Организирани информационни пресконференции при стартиране и финализиране на проекта с видеозаснемане като доказателствен материал.
4. Изработване на информационни банери за информираност по време на срещи, семинари, обучения и др.
5. Информиране на обществеността чрез съобщения в пресата.

ІІ. Изпълнение на дейността:
„АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ПРОЕКТИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТРУДОВАТА ДЕЙНОСТ В ПРЕДПРИЯТИЕТО”

Разработеният от нас „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в предприятието” ще удовлетвори заложените в проектното предложение, съответно в договора, изисквания и в него ще бъдат представени всички изисквани от Договарящия орган елементи.

ІІІ. Изпълнение на дейността:
„РАЗРАБОТВАНЕ (ВНЕДРЯВАНЕ) НА СТАНДАРТ ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”

Разработената и внедрена от нас Система за управление на здравето и безопасността при работа в предприятието ще удовлетвори изискванията на сертифициращия орган и ще спомогне за реално намаляване на трудовите злополуки и професионалните болести в предприятието.

ІV. Изпълнение на дейността:
„ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С НОВОВЪВЕДЕНО РАБОТНО ОБОРУДВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ И ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С НОВОВЪВЕДЕН СТАНДАРТ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”

Проведените от нас обучения на работниците и служителите за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии, както и обучението във връзка с нововъведения стандарт за здравословни и безопасни условия на труд, ще бъдат в съответствие с всички изисквания на Договарящия орган.


НАШИТЕ КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА:

1.
КАЧЕСТВО - изпълнените от нас дейности ще удовлетворят изискванията на Договарящия орган за изпълнение на проекта и няма да се допусне непризнаване на направени от вас разходи за дейностите!
2. КОРЕКТНОСТ – ние изпълняваме всички поети ангажименти качествено, точно и в срок.
3. ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ – в нашия екип участват инженери, икономисти, юристи, експерти по здравословни и безопасни условия на труд, одитори на системи за управление на здравето и безопасността при работа, риск-инженери, ергономи, лекари по трудова медицина, трудови психолози, професионални лектори и други необходими за изпълнението на дейностите специалисти!
4. ВЗАИМНА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ от професионалните ни контакти и взаимоотношения – на основата на професионализма, добронамереността и равнопоставеността!

Оставаме на разположение за допълнителна информация и обсъждане на ангажиментите във връзка с
предлаганите от нас дейности.

10С уважение,
10Валентин Илиев ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР ЕООД
10ул. Триадица 5А, ет. 6, офис 622
10гр. София 1000 Тел./факс: 02/980 20 21; 02/417 92 49; Моб.: 0893 544 223

10e-mail: iliev@perfect-consult.com
10office@perfect-consult.com

  ОЧАКВАЙТЕ!  

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СХЕМАТА “НА ПЪТ”:

 
  Подробности:  

Схемата за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.2.03 “На път” е с бюджет 20 485 201 лева и цели да разшири комплекса от мерки, насочени към насърчаване на географската мобилност на работната сила в България.
Реализацията й ще спомогне в такива мерки да бъдат обхванати заети лица, които пътуват ежедневно от и до работното си място (на разстояние до 100 км), но нямат възможност да ползват за целта обществен транспорт.

Могат да участват всички работодатели.
Финансирането по схемата е 100% и е в размер от 20 000 до 390 000 лева.
Има възможност за отпускане на аванс от 20% при сключване на договора с Агенцията по заетостта, както и за междинни плащания от Агенцията по време на изпълнението му.
Не се финансират държавна/централна и/или териториална и/или общинска администрация.
Срокът за изпълнение на дейностите е 1 година.

Допустимата целева група по проекта са заети лица, които работят в населени места, различни от тези, в които са регистрирани по настоящ адрес, при условие, че:
· работното място не е отдалечено на повече от 100 км от населеното място, в което лицето е регистрирано по настоящ адрес;
· лицата не са командировани по смисъла на Наредбата за командировките в страната;
· трудовата им дейност не е обичайно свързана с пътуване;
· не са наети да осъществяват дейности в сферата на селското и горското стопанство, рибарството и аквакултурите;
· не са включени в Схемата „По-близо до работа” по ОП РЧР;
· не са заети на служебно, трудово или приравнено на него правоотношение в държавната администрация, администрацията на органите за местно самоуправление, системите на народната просвета, Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната, и предприятия ползващи преференции за организиран транспорт по чл. 57а от Закона за насърчаване на заетостта.

Допустимите разходи са за:
- превоз на пътници с автобуси или леки автомобили в реален размер, но не повече 0,65 лева/км. за едно превозно средство, независимо от броя на пътниците в него;
- гориво;
- възнаграждения и осигурителни вноски от страна на работодателя за лицата, които ще извършват превоза на пътници от и до работното място;
-  дейности, свързани с осигуряване на публичност;
- организация и управление на проекта;
- одит на изпълнението на проекта в случаите, когато размерът на исканата безвъзмездна финансова помощ е на стойност над 200 000 лв.;
- невъзстановим данък върху добавената стойност;
- банкови такси и поддръжка на банкова сметка.

 
  ВАЖНО: По настоящата схема се въвежда максимално допустима средна цена за извършвания превоз на пътници, която не може да надхвърля 0,65 лв./км за едно превозно средство, независимо от броя на пътниците в него.  
  НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР” ЕООД може да окаже консултантски услуги за разработване на проект за кандидатстване по схемата BG051PO001-2.2.03 “НА ПЪТ”, така че той да бъде одобрен от договарящия орган!

 „ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР” ЕООД има добър опит по успешно представяне и одобрение на Проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Консултантските ни услуги се изразяват в следното:
1. Предварителен анализ на допустимостта за кандидатстване на фирмата, на проектните предложения, за които може да бъде отпусната безвъзмездна финансова помощ, и на допустимостта на разходите за съответните дейности.
2. Препоръки за сформиране на екипа за организация и управление на Проекта.
3. Изготвяне на програма и създаване на организация за разработване на Проекта.
4. Окончателно оформяне на Проекта, в т.ч. „Формуляра за кандидатстване” и приложенията към него (задължителните формуляри, справки, декларации и др.), за предаването им в съответното Бюро по труда в определения срок – 8 февруари 2013  г.
5. Консултиране в съответните срокове при допълнително изискване на документи или пояснителна информация от Оценителната комисия.

Взаимоотношенията помежду ни се уреждат с Договор.

 
  За контакти и
повече информация:
 

адрес: гр. София, ул. "Триадица" № 5А, офис 622.
Моб. телефон (Globul): 0893 544 223; тел./факс: 02/ 417 92 49
e-mail: iliev@perfect-consult.com

С уважение - Валентин Илиев – ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР

 
     

Национално сдружение за здравословни и безопасни условия на труд

 
      Сдружението е учредено на 26 март 2010 г. в град София от 33 физически и юридически лица.
Сдружението си поставя следните цели:

1. Да обедини усилията на всички заинтересувани страни - държавни институции, работодателски и синдикални организации, представители на научни и обществени среди, органите за безопасност и здраве при работа и службите по трудова медицина за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
2. Да работи за повишаване на професионалния и обществен статус на органите за безопасност и здраве при работа и службите по трудова медицина.
3. Да популяризира Добрата европейска и международна практика по безопасност и здраве при работа, като разработва и внедрява резултатни подходи и критерии за добра професионална практика, съобразени с особеностите на нашата икономическа действителност.
4. Да приобщи всички сфери на обществото към философията на Европейския съюз за изграждане на култура на безопасност и здраве в живота.
5. Да участва в национални, европейски и международни проекти за финансиране на дейности по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Сдружението е регистрирано в Софийски градски съд с Решение № 1 от 31 август 2010 г. със седалище и адрес на управление гр. София 1000, ул. Триадица № 5А и в момента има 50 членове.

Кандидати за членове на Сдружението могат да подават заявления за членство до
Управителния съвет на Сдружението на адрес:
гр. София 1000, ул. Триадица № 5А, офис 623 и на email: sdruzenie.zbut@gmail.com

 

Разгледайте и сайта на сдружението на адрес: nahsw.com

     

Телевизионни предавания

 
 

business

 

Телевизионно предаване "РАБОТИ БЕЗОПАСНО – ЖИВЕЙ ЩАСТЛИВО!"

 

Предаване за фирмите, които работят с грижа за хората в тях!

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ – КЪМ ВСЕКИ РЪКОВОДИТЕЛ НА ФИРМА!

Уважаеми ръководители,

Вие имате възможност да видите себе си и фирмата на телевизионния екран с още 1 милион телевизионни зрители на Tелевизия "ЕВРОПА" във вторник от 20,30 до 20,55 часа в най-новото телевизионно предаване
"РАБОТИ БЕЗОПАСНО – ЖИВЕЙ ЩАСТЛИВО!"

Едно необходимо условие за това е да покажете „Добра практика по Безопасност и здраве при работа” в управляваната от Вас фирма и да заплатите изработването на филма!

Предаването се излъчва като външна продукция по договор с TВ "ЕВРОПА".

Едно цяло предаване може да е посветено на Вашата фирма и репортажът да включва посещение на място, заснемане със снимачен екип на кадри от работен процес във фирмата, вземане интервюта от определените ръководители и служители, сценарий, режисура и техническо обработване на филма.

Целта е да се покаже най-доброто, постигнато от Вашата фирма!

Така Вие ставате един от създателите на първото в България и в Европа телевизионно предаване, посветено на темата „Безопасност и здраве при работа”.
       
 

Можете да видите предаването на следните адреси:

част 1 ТУК blank10част 2 ТУК

 

1. Телевизионно предаване "РАБОТИ БЕЗОПАСНО – ЖИВЕЙ ЩАСТЛИВО!"

50 ГОДИНИ БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА В "ТИХ ТРУД" ЕООД - СТАРА ЗАГОРА

1. Минутка на автора.

2. Европейската седмица за беопасност и здраве при работа – под мотото "Оценете риска" – интервю с Гълъб ДОНЕВ – изпълнителен директор на "Главна инспекция по труда".

3. 50 години безопасност и здраве при работа в "ТИХ ТРУД" ЕООД – факторите за успех:

• ръководството – г-н Васил КАРАИВАНОВ - управител;
• експертът по безопасност и здраве при работа - г-жа Йовка ПАНЧЕВА;
• комитетът по условия на труд;
• службата по трудова медицина.

4. "Красивата колежка – рисков фактор при работа!" - скеч с Любомир ФЪРКОВ.

5. Специфичен риск в механичен цех.

6. Конкурс "Трети годишни награди за перфектност по БЗР" – 2008 г.

Предаването се излъчи по Телевизия „ЕВРОПА”.

 
 

Можете да видите предаването на следните адреси:

част 1 ТУК blank10част 2 ТУК

 

2. Телевизионно предаване "РАБОТИ БЕЗОПАСНО – ЖИВЕЙ ЩАСТЛИВО!"

ФИРМЕНА ПОЛИТИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА ЗА
БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА В "ИТАЛМОДАЛУЧЕ" ООД – гр. Пловдив

1. Минутка на автора.

2. Шеста национална конференция под мотото "Оценете риска!".

3. Фирмена политика и организация на дейността за БЗР в "ИТАЛМОДАЛУЧЕ" ООД – гр. Пловдив – факторите за успех:

• ръководството – инж. Весела СРЕБРЕВА – Ръководител "Инженерингова дейност";
• експертът по безопасност и здраве при работа – инж. Никола ЦОЧЕВ;
• службата по трудова медицина – СТМ "Си Ди Консулт" ООД.

4. Ежедневен инструктаж.

5. "Забранено е говоренето с GSM по време на работа!" – скеч с Любомир ФЪРКОВ.

6. Конкурс "Трети годишни награди за перфектност по БЗР" – 2008 г. – награждаването на победителите.

 
     

3. Телевизионно предаване "РАБОТИ БЕЗОПАСНО – ЖИВЕЙ ЩАСТЛИВО!"

ОТ ПРИРОДАТА ЗА ХОРАТА И ОТ ХОРАТА ЗА ПРИРОДАТА

Филм за политиката и организацията на дейността за безопасност и здраве при работа в „Софийска вода” АД – гр. София

1. Минутка на автора
„Софийска вода” АД – за нашите услуги, за грижата за хората и за околната среда!

2. Нашата мисия

3. Нашата визия 

4. Качеството на продукта и на услугите

5. Безопасност и здраве при работа

6. Опазването на природата

7. Нашите ценности

8. Нашите награди и признания

Предаването се излъчи по Телевизия „ЕВРОПА”.

 
     

Европейски проекти

 
 

ДО
ръководителите на стопански субекти, които искат да се възползват от безвъзмездната финансова помощ,
предоставяна от Европейския съюз!

 

Процедура „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА”
по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020!
Срокът за кандидатстване е 4 АПРИЛ 2016 г.


Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или внедряване на процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС:
- ИКТ (информационни и комуникационни технологии) и информатика;
- мехатроника и чисти технологии;  
- индустрия за здравословен живот и биотехнологии;   
- нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

ПРИЛОЖИМИТЕ РЕЖИМИ на безвъзмездна финансова помощ са, както следва:
Елемент А „ИНВЕСТИЦИИ
По Елемент А „Инвестиции“ кандидатите по процедурата могат да избират приложимия режим на държавни помощи в зависимост от нуждите си и спецификата на предложения проект между:
1) Регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014). Интензитет – от 25 до 45% за ЮЗРайон и от 50 до 70% извън ЮЗР.
или
2) Помощ „deminimis съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „deminimis“. Максимален интензитет на помощта – 90%
Елемент Б „УСЛУГИ
Приложимият режим на държавна/минимална помощ по Елемент Б „Услуги“ се определя спрямо категорията на предприятието-кандидат:
1) „Консултантски и помощни услуги за иновации в полза на МСП“ съгласно чл.28, пар. 4 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014), приложим за микро, малки и средни предприятия.
2) Помощ „de minimis съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“, приложим за големи предприятия.

ДОПУСТИМИ по процедурата са проекти, включващи следните дейности:
Елемент А „Инвестиции“:

  • Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.
  • Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата.
  • Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.

Елемент Б „Услуги“:

  • Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“. 

С уважение и пожелания за здраве, безопасност и успехи
Валентин ИЛИЕВ  - ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР

За повече информация:

Тел./факс: 02/ 980 20 21;  Моб. телефон (Globul): 0893 544 223
E-mail: office@perfect-consult.com        iliev@perfect-consult.com

 

 

     

Европейски проекти

 
 

ДО
ръководителите на стопански субекти, които искат да се възползват от безвъзмездната финансова помощ,
предоставяна от Европейския съюз!

 

Открита е процедурата „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”
по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020!
Срокът за кандидатстване е 14 ЮНИ 2016 г.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 50 000 лв., а максималният размер - 391 166 лева!
За микро, малки и средни предприятия БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ФИНАНСИРАНЕ е 100%, а за големи предприятия е в размер на  80% от стойността на проекта!

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
І. Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители. (до 5% от общите разходи по проекта)
ІІ. Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца.
ІІІ. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите:
1. Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд
2. Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло.
3. Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд – BS OHSAS 18001:2007 – внедряване и сертифициране.
4. Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване.
5. Обучение на служители и работници за безопасна работа с нововъведеното по проекта работно оборудване и технологии, в случай, че не е осигурено такова от доставчика.
ІV. Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.
V. Информиране и публичност.

VІ. Организация и управление на проекта.

С уважение и пожелания за здраве, безопасност и успехи
Валентин ИЛИЕВ  - ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР

За повече информация:

Тел./факс: 02/ 980 20 21;  Моб. телефон (Globul): 0893 544 223
E-mail: office@perfect-consult.com        iliev@perfect-consult.com

 

 

     

КОНТАКТИ:

Централна поща, гр. София,
пощенска кутия № 1477
тел./факс: 02/417 92 49
Моб. телефон (Telenor): 0899 117 516
e-mail: office@perfect-consult.com

Внимание!
ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР е без регистрация по ДДС.