Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

news
publish
Новина 1

28 април 2015 година - световен ден за БЗР

   
Новина 2

ЗБУТ - Стратегическа рамка за определяне целите на ЕС

   
Новина 3 Кампания за здравословни работни места 2014-15
   
Новина 4

7-мо събрание на Национално сдружение за ЗБУТ

   
Новина 5

Пилотен проект на Европейския парламент

   
business
learnings
organ_bzr
print
sings_bzr
video_instr
     
     

28 АПРИЛ 2015 Г. - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА!

 
  Международна организация на труда (МОТ)

„Включете се в изграждането на Култура на превенция за БЗР” - това е темата на Световния ден за безопасност и здраве при работа, организиран от Международната организация на труда (МОТ)!
А какво е Култура на превенция за БЗР
 

Според МОТ НАЦИОНАЛНА ПРЕВАНТИВНА КУЛТУРА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ОЗНАЧАВА, че правото на безопасна и здравословна работна среда се спазва на всички равнища и правителствата, работодателите и работниците участват активно в осигуряването на безопасна и здравословна работна среда чрез система от точно определени права, задължения и отговорности, в която принципът на превенцията е с най-висок приоритет!

Сред важните основни ценности за развиване на култура на превенция за БЗР са социалната ангажираност, справедливостта, доверието, устойчивостта, участието, стабилността и гъвкавостта, а също развитието и растежа, както се посочва в статията на EU-OSHA в OSHwiki „За култура на безопасност и здраве при работа“.

ТЕСТ: КАКВА Е ВАШАТА ФИРМЕНА  КУЛТУРА НА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА?

1. Първо ниво (най-ниско): СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА.
Безопасността при работа се определя по отношение на технически и процедурни решения и спазване на нормативната уредба. За здравето не се говори. Все още се използва терминът „Охрана на труда”.
Безопасността не се разглежда от ръководството като ключов бизнес-риск.
Ръководството е убедено, че главният отговорник за безопасността в организацията е длъжностното лице или отдела за безопасност.
Смята се, че много от трудовите злополуки са неизбежни и са част от работата.
Преките ръководители не се интересуват от безопасността и тя се използва само като аргумент за организацията на техническите процеси и на работата, като например промени в графиците за работа.
Целта е да се мине по-леко при проверки от Инспекцията по труда и Държавния технически надзор.

2. Второ ниво: УПРАВЛЕНИЕ.
Безопасността при работа се определя единствено от гледна точка на спазването на нормативните изисквания, техническите процедури и техническите средства за контрол.
Безопасността се разглежда от ръководството като бизнес-риск и управлението и усилията се насочват към предотвратяване на злополуките.
Авариите се разглеждат като предотвратими. Нивото на безопасност се измерва от гледна точка на неспазените индикатори за безопасност.
Мениджърите смятат, че по-голямата част от произшествията и злополуките са причинени от рисковото поведение на преките ръководители и на работниците.
Мениджърите реагират реактивно (последващо) при инциденти и участието им в безопасността при работа е да предвидят и да използват наказания, когато броят на авариите и злополуките се увеличава.
Организацията се съизмерва с подобните организации от бранша, но злополуките в нея са повече и са по-сериозни от средното ниво за страната.

3. Трето ниво: УЧАСТИЕ.
В организацията има убеждение, че участието на преките ръководители в безопасността и здравето при работа е от решаващо значение, за да се постигат бъдещи подобрения.
Значителна част от преките ръководители са готови да работят с ръководството за подобряване на безопасността и здравето при работа.
Мениджърите признават, че широк спектър от фактори води до злополуки и първопричините често произхождат от управленските решения.
Броят на нещастните случаи е сравнително нисък, но те продължават да се случват.
По-голямата част от персонала поема лична отговорност за собственото си здраве и безопасност при работа.
Нивото на безопасност е под активно наблюдение и данните се използват ефективно.

4. Четвърто ниво: СЪТРУДНИЧЕСТВО.
По-голямата част от служителите в организацията са убедени, че безопасността и здравето са важни както от морална, така и от икономическа гледна точка.
Мениджърите и преките ръководители признават, че широк спектър от фактори води до злополуки и първопричините вероятно са в управленските решения.
Преките ръководители приемат лична отговорност за собственото си и на другите здраве и безопасност.
Ръководството признава, че е от значение всички работници и служители да се чувстват ценени и третирани справедливо.
Организацията полага значителни усилия за проактивни (превантивни) мерки за предотвратяване на аварии и злополуки.
Нивото на безопасност е под активно наблюдение, използвайки всички налични данни.
Нетрудовите злополуки също се наблюдават.
Насърчава се здравословният начин на живот.

5. Пето ниво (най-високо): НЕПРЕКЪСНАТО ПОДОБРЯВАНЕ.
Предотвратяването на всички наранявания или вреди на наетите лица (както на работното място, така и у дома) е Основна ценност на организацията.
Организацията има продължителен период (години) без злополуки и аварии, но в ръководството и в персонала няма чувство на самодоволство. Има се предвид, че опасността дебне зад ъгъла.
Организацията използва набор от показатели за повишаване на производителността и има доверие в своите процедури и процеси за безопасност и здраве.
Организацията се стреми към непрекъснато подобряване на процесите и усъвършенстване на механизмите за контрол на опасностите.
Всички служители споделят убеждението, че безопасността и здравето при работа са един от най-важните аспекти от работата им и приемат, че предотвратяването на непроизводствения травматизъм (на-раняванията извън работа) е важно.
Компанията инвестира значителни усилия за укрепване на здравето и безопасността извън работа.
КУЛТУРАТА НА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ Е ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВСЕКИ РАБОТЕЩ В ОРГАНИЗАЦИЯТА И ТОЙ АКТИВНО Я ПОПУЛЯРИЗИРА.

Десет елемента на фирмената култура по безопасност и здраве при работа:

1. Ангажираност на ръководството, прозрачност на действията му!
2. Активни комуникации на темата „Безопасност и здраве при работа” (БЗР) на всички равнища на управление!
3. Стриктно спазване на законодателството по БЗР!
4. Осигуряване на ресурси за безопасност и здраве при работа!
5. Съчетаване на производителността с безопасността и здравето при работа!
6. Резултатни обучения по „Безопасност и здраве при работа” на всички равнища на управление!
7. Информираност и участие на целия персонал за осигуряване на безопасност и здраве при работа!
8. Консултации с работещите и техните представители!
9. Доверие между участниците в трудовия процес!
10. Устойчивост и развитие на „Добрите практики по БЗР”!

 
 

Кампанията за 2020—2022 г. поставя акцента върху превенцията на свързаните с работата мускулно-скелетни смущения (МСС).

 

2020—2021 г.

Кампания „Здравословни работни места“

Мускулно-скелетните смущения (МСС) продължават да са сред преобладаващите в Европа здравословни проблеми на работното място.
Рискове, свързани със стойката, еднообразни движения или уморителни и болезнени позиции на тялото, носене или местене на тежки товари — всеки един от тези често срещани на работното място рискови фактори може да доведе до МСС. Широкото разпространение на свързаните с работата МСС е знак, че са необходими повече усилия, за да се повиши осведомеността за начините на превенция.
Кампанията показва по достъпен начин причините за този траен проблем. Нейната цел е да разпространи качествена информация по темата, да насърчи създаването на многопластов подход за борба с проблема и да предложи практични инструменти и решения, които да бъдат въведени на работното място.
Мускулно-скелетните смущения (МСС) са сред най-често срещаните заболявания, свързани с труда. Те засягат милиони работници в Европа и струват милиарди евро на работодателите. Решаването на проблема с МСС допринася за подобряване на живота на работещите, то е полезно и от гледната точка на бизнеса.
Мускулно-скелетните смущения обикновено засягат гърба, врата, раменете и горните крайници и по-рядко долните крайници. Те могат да бъдат резултат от увреждане или проблеми на ставите или други тъкани. Здравословните проблеми варират от неразположение и незначителна болка до сериозни заболявания, изискващи отпуск по болест или медицинско лечение. При повечето хронични състояния резултатът може да бъде трайно увреждане и загуба на работата.
Двете основни групи МСС са болка/травма на гърба и свързани с работата увреждания на горните крайници(познати най-вече като „травми от продължително напрежение“).
Причини за МСС
Повечето свързани с работата МСС се развиват в течение на продължителен период от време. Обикновено причината за МСС не е само една, а съчетание от няколко фактора. Физическите причини и организационните рискови фактори са:

 • вдигане на тежести, особено при навеждане и усукване,
 • повтарящи се или принудителни движения,
 • непривична и статична поза,
 • вибрации, слабо осветление или ниски температури на работната среда,
 • високи обороти на работа,
 • продължително стоене прав или седнал в едно и също положение.

Има все повече доказателства за връзката на МСС с психосоциалните рискови фактори (особено в съчетание с физическите рискове), например:

 • високи изисквания и липса на самостоятелност,
 • ниска степен на удовлетвореност от работата.

Превенция
Действия
Европейско законодателство
https://osha.europa.eu/bg/themes/musculoskeletal-disorders

 
 

Кампанията за 2018 — 2019 г. ще се фокусира върху опасните вещества, като целта е да се повиши осведомеността и да се насърчи културата за превенция на работните места в целия ЕС, както и върху специфичните групи работници.

 

2018—2019 г.
Кампания „Здравословни работни места“

Кампания „Здравословни работни места“ за 2018 — 2019 г.

 • Кампанията за 2018 — 2019 г. ще се фокусира върху опасните вещества, като целта е да се повиши осведомеността и да се насърчи културата за превенция на работните места в целия ЕС, както и върху специфичните групи работници.

  Целите на кампанията са:

  • Повишаване на осведомеността относно превенцията на рисковете, свързани с опасните вещества, принос за разсейване на често срещани погрешни разбирания.

   

  • Насърчаване на оценката на риска чрез предоставяне на информация относно практически инструменти и създаване на възможности за обмен на добри практики с акцент по-специално върху:
   • отстраняване или заместване на опасните вещества на работното място
   • йерархия на мерките за превенция (т.е. придържане към йерархията, изложена в законодателството, така че винаги да се избира най-ефективният вид мерки).

   

  • Целево насочване към уязвимите групи работници  чрез предоставяне на съобразена с нуждите информация и примери за добри практики. Тези групи включват:
   • жени
   • работници мигранти
   • млади хора
   • работници с повишен риск, поради сектора или длъжността, на която работят
   • временни работници и работници в сивата икономика.
  • Повишаване на познанията относно силната законодателната рамка, която е вече въведена за защита на работниците, както и информация за разработването на политики.
 
  Безопасните и здравословни условия на труд през целия трудов живот са полезни за работниците, предприятията и обществото като цяло. Това е основното послание на кампанията „Здравословни работни места“ през 2016—2017 г.  

2016—2017 г.
Кампания „Здравословни работни места за всички възрасти“

Кампанията „Здравословни работни места“ през 2016—2017 г. има четири основни цели:

 • Насърчаване на балансиран труд и остаряване в добро здраве от началото на трудовия живот.
 • Предотвратяване на проблеми със здравето през целия трудов живот.
 • Осигуряване на средства — за работодателите и работещите лица — за управление на безопасността и здравето при работа в контекста на застаряващата работна сила.
 • Насърчаване на обмена на информация и добри практики.

Обосновка
Защо е важна кампанията?
Европейската работна сила застарява. Пенсионната възраст се увеличава и се очаква трудовият живот да се удължи.
Работата е полезна за физическото и психическото здраве на човека, а доброто управление на безопасността и здравето при работа увеличава производителността и ефективността. Демографската промяна може да създаде проблеми, но чрез осигуряване на балансиран трудов живот те могат да бъдат преодолени.

Събития по време на кампанията

 • Начало на кампанията, април 2016 г.
 • Европейски седмици за безопасност и здраве при работа, октомври 2016 и 2017 г.
 • Присъждане на награди за добри практики в областта на здравословните работни места, април 2017 г.
 • Среща на високо равнище относно кампанията „Здравословни работни места“, ноември 2017 г.

В хода на кампанията ще се проведат също много събития от по-малък мащаб. Свържете се с нас и научете за работните срещи, семинарите и възможностите за изграждане на мрежи от контакти.

Кой може да участва? Как да се включите?
В кампанията могат да участват физически лица и организации с всякакъв размер от всички сектори, включително малки и средни предприятия. Това включва:

 • ръководители, началници и работници,
 • професионални съюзи и представители по безопасността и здравето при работа,
 • специалисти в областта на БЗР и човешките ресурси,
 • професионални асоциации,
 • учебни и образователни институции.

Приканваме ви да:

 • разпространявате материали на кампанията,
 • организирате дейности и събития,
 • използвате инструментите за управление във връзка с възрастта,
 • участвате в конкурса „Награди за добри практики в областта на здравословните работни места“,
 • се включите в европейските седмици за безопасност и здраве при работа през 2016 и 2017 г.,
 • станете официален или национален партньор на кампанията,
 • следите кампанията във Facebook, Twitter, LinkedIn и други социални мрежи.

Практическа помощ
След официалния старт през април 2016 г. на уебсайта на кампанията на www.healthy-workplaces.eu ще бъдат публикувани много материали. Например:

 • доклади и проучвания по конкретни случаи относно управлението на БЗР в контекста на застаряващата работна сила,
 • практически електронен наръчник относно управлението на безопасността и здравето при работа в контекста на застаряващата работна сила,
 • презентации във формат PowerPoint, брошури, плакати и други материали от кампанията,
 • информация за конкурса „Награди за добри практики в областта на здравословните работни места“,
 • инфографики,
 • анимационни видеоматериали.
 
     

Здравословни и безопасни условия на труд:
Стратегическа рамка за определяне целите на ЕС за периода 2014—2020 г.

 
 

6 юни 2014 г., Брюксел

За по-добра закрила на над 217 милиона работници в ЕС от трудови злополуки и професионални заболявания Европейската комисия представи днес нова Стратегическа рамка за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014—2020 г.

 

В новата Стратегическа рамка за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014—2020 г. се определят ключовите предизвикателства и стратегическите цели за постигане на здравословни и безопасни условия на труд и се представят основните действия, както и инструментите за тяхното прилагане. С тази нова рамка се цели да се осигурят предпоставки ЕС да продължава да играе водеща роля в насърчаването на високи стандарти за условията на труд както в рамките на Европа, така и в международен план, в съответствие със стратегията „Европа 2020“.

Европейският комисар за трудовата заетост, социалните въпроси и приобщаването Ласло Андор заяви: „Днес ние подновяваме ангажимента на Комисията да продължи непрекъснатото подобряване на условията на труд в ЕС. Хората имат право да работят, без да са изправени пред рискове, свързани със здравето и безопасността на работното място. При все това всяка година в ЕС над 3 милиона работници стават жертва на тежки трудови злополуки, а 4000 умират при злополуки на работното място.
Трудовите злополуки и професионалните заболявания засягат всички сектори и професии, независимо от това дали човек седи зад бюрото, кара камион, работи в мина или на строителен обект. Те не само предизвикват лични страдания, те налагат също така високи разходи на предприятията и на обществото като цяло. Целта на новата стратегическа рамка е да допринесе за подобряване на качеството на работните места и удовлетворението от работата, като в същото време се подобряват конкурентоспособността и производителността на европейските дружества, особено на малките предприятия, и се намаляват разходите за системите за социално осигуряване.“

В стратегическата рамка се определят три основни предизвикателства, свързани със здравословните и безопасни условия на труд:
- подобряване прилагането на съществуващите правила, свързани със здравословните и безопасни условия на труд, по-специално чрез подобряване на капацитета на микропредприятията и на малките предприятия да въвеждат ефективни и ефикасни стратегии за предотвратяване на риска;
- подобряване на предотвратяването на професионалните заболявания, като се обърне внимание на новите и възникващите рискове, без да се пренебрегват съществуващите рискове;
- отчитане застаряването на работната сила на ЕС.
За да се отговори на тези предизвикателства, в стратегическата рамка се предлагат редица дейности за постигане на седем основни стратегически цели:
- по-нататъшно консолидиране на националните стратегии за здравословни и безопасни условия на труд, например чрез координация на политиките и взаимно обучение;
- предоставяне на практическа подкрепа за малките предприятия и микропредприятията, за да им се помогне да спазват в по-голяма степен правилата за здравословни и безопасни условия на труд. На предприятията ще се предоставят техническа помощ и практически инструменти, като например интерактивния онлайн инструмент за оценка на риска (OiRA) — уеб платформа за предоставяне на секторни инструменти за оценка на риска;
- подобряване на правоприлагането от страна на държавите членки, например чрез оценка на резултатите от националните инспекции по труда;
- опростяване на съществуващото законодателство, когато е уместно, за да се премахне ненужната административна тежест, като същевременно се запази високо ниво на закрила на здравето и безопасността на работниците;
- преодоляване на проблемите, свързани със застаряването на европейската работна ръка и подобряване на превенцията на професионалните заболявания, за да се преодолеят съществуващите и новите рискове като например тези, свързани с наноматериалите, екологосъобразните технологии и биотехнологиите;
- подобряване на събирането на статистически данни за осигуряване на по-солидни факти и разработване на инструменти за мониторинг;
- укрепване на координацията с международни организации (като Международната организация на труда (МОТ), Световната здравна организация (СЗО) и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), както и с партньори, с цел намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания и подобряване на условията на труд в световен мащаб.

За повече информация:
Вж. MEMO/14/400
Стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014—2020 година

Внимание! Стратегическата рамка на ЕС е поместена в бр. 3/2014 г. на сп. „Обучение по безопасност и здраве при работа”, рубриката „Нашето европейско настояще”.

 
     
     

КАМПАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ РАБОТНИ МЕСТА 2014-15: УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕСА

 
 

Стресът, свързан с работното място — кампания на EU-OSHA призовава работодателите и работниците да работят заедно срещу него

news

 

07-04-2014
Днес в Брюксел, Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) стартира двугодишна кампания в цяла Европа: „Здравословни работни места — управлявай стреса!“.
Стресът в Европа, свързан с работното място, придобива обезпокояващи размери.

При последното общоевропейско проучване на общественото мнение, проведено от EU-OSHA, се установи, че 51 % от работниците считат стреса, свързан с работното място, за често срещан на своето работно място, а 4 от 10 работници смятат, че стресът не се управлява добре в тяхната организация. Въпреки това работодателите и служителите заедно могат успешно да управляват и предотвратяват психосоциалните рискове и стреса, свързан с работното място. Целта на кампанията „Здравословни работни места“ е да помогне на предприятията точно в тази област. 
Стартирането на кампанията събра Комисаря на ЕС в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването Ласло Андор, заместник-министъра на труда, социалната сигурност и социалното осигуряване на Гърция Василис Кегкероглу, представляващ председателството на Гърция в Съвета на ЕС, и директора на EU-OSHA д-р Криста Зедлачек. Те призоваха предприятията в Европа (частни и публични) да признаят необходимостта от преодоляване на стреса, свързан с работното място. По този начин те ще защитават здравето на своите работници и производителността на своите организации.

Комисар Андор заяви: „Управлението на стреса, свързан с работното място, е един от основните принципи за гарантиране на здравето, безопасността и благополучието на европейските работници. Предприятията не могат да си позволят да пренебрегват стреса, свързан с работното място, който увеличава отсъствията от работа и понижава производителността.
В предстоящата Стратегическа рамка на ЕС в областта на здравето и безопасността при работа за периода 2014—2020 г. ще бъде подчертано, че по-добрата защита на психичното здраве е ключов фактор за предотвратяване на заболяванията, свързани с работното място. Рамката ще предложи редица действия, например обмен на добри практики за насърчаване на психичното здраве при работа. Положителната работна среда е важна не само с оглед служителите да работят по-дълго, а и за да се гарантира, че когато работниците се пенсионират, те все още са в добро здраве. Убеден съм, че новата кампания на EU-OSHA в областта на стреса и психосоциалните рискове при работа значително ще допринесе за тази цел.“
„Кампанията „Здравословни работни места — управлявай стреса!“ за 2014—2015 г. е отлична възможност за популяризиране на необходимостта европейските предприятия ефективно да преодоляват психосоциалните рискове и стреса, свързан с работното място,“ добави г-н Кегкероглу. „Кампанията предоставя необходимата подкрепа и насоки на работодателите, управителите, работниците и техните представители“.

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) допринася за това Европа да се превърне в по-безопасно, по-здравословно и по-продуктивно място за работа. Агенцията проучва, разработва и разпространява надеждна, балансирана и обективна информация за безопасността и здравето и организира общоевропейски кампании за повишаване на осведомеността. Създадена от Европейския съюз през 1994 г. и със седалище в Билбао, Испания, Агенцията обединява представители от Европейската комисия, правителствата на държавите членки, организации на работодателите и служителите, както и водещи специалисти от всички държави членки на ЕС-28 и извън него.

Вече можете да ни следите в Twitter, да посетите блога на Агенцията или да се абонирате за нашия месечен бюлетин OSHmail. Можете също да се абонирате да получавате редовни новини и информация от EU-OSHA чрез RSS канал.

Ключови дати

 • Начало на кампанията: 7 април 2014 г.
 • Начало на кампанията за награди за добри практики: 15 април 2014 г.
 • Европейски седмици за безопасност и здраве при работа: октомври 2014 и 2015 г.
 • Церемония за наградите за добри практики: април 2015 г.
 • Среща на високо равнище за здравословни работни места: ноември 2015 г.
 
     

СЕДМО ОБЩО СЪБРАНИЕ
на Национално сдружение за здравословни и безопасни условия на труд

 
 

На 2 ноември 2013 г. (събота) в гр. Луковит беше проведено Седмото общо събрание на „Национално сдружение за здравословни и безопасни условия на труд”.

 

Събранието беше обявено като открито за ръководители на работодатели, за лекари по трудова медицина и за длъжностни лица по безопасност и здраве при работа, които не са членове на Сдружението.

Събранието беше проведено в една от конферентните зали на хотел „Дипломат плаза” в гр. Луковит.

Седмото общо събрание на „Национално сдружение за здравословни и безопасни условия на труд” беше открито в 10 ч. от председателя на Управителния съветВалентин Илиев, който представи дневния ред и целите на събранието.
Беше направен отчет за дейността през изминалия период.

„Национално сдружение за здравословни и безопасни условия на труд” е вече пълноправен и уважаван член на European Network of Safety and Health Professional Organisations (ENSHPO) - Европейската мрежа на професионалните организации за безопасност и здраве при работа.
 В ход е организирането на колегиално посещение в България на председателя и членове на „Междурегиональная асоциация охраны труда”, гр. Казан, Република Татарстан, Русия, с която Сдружението сключи партньорско споразумение, за обсъждане на общи инициативи и действия по безопасност и здраве при работа.

Сайтът на Сдружението е обновен изцяло и сега представлява богат източник на информация по безопасност и здраве при работа.

Последва обсъждане на възможностите за участие в Двадесетия световен конгрес по БЗР на 24-27 август във Франкфурт на Майн, Германия. Беше обсъдена отново инициативата на Сдружението за създаване на образователни игри по БЗР за деца в училищна възраст 1-4 клас.
Бяха направени презентации за промените и новостите в законодателството по БЗР през 2013 г., както и за последните реализирани дейности  по проекта „Превенция за безопасност и здраве при работа” през 2013 г.
Основното решение на Общото събрание беше да се реализира инициативата за обучение по здраве и безопасност на деца в предучилищна и училищна възраст през учебната 2013/2014 г.

В съпътстващата програма на 1 ноември 2013 г. – Денят на народните будители, беше организирано посещение на „ТИТАН Златна Панега цимент” ЕАД под мотото „Начини за изграждане на позитивна култура по здраве и безопасност”. Целта беше колегите мениджъри по безопасност и здраве при работа да се запознаят на място с подходите за изграждането и поддържането на позитивна култура по здраве и безопасност не само на работа, но и в живота.

Водещата презентация на тази тема беше представена от инж. Костас Николау – директор на завода. Последваха:

news

- Филм за добрите практики на "Титан Златна Панега цимент"
с коментар от инж. Василева и инж. Кирилова.

Запознаване с инициативата
„Обучение по БЗР на ученици от 1-ви до 4-ти клас”;

- Презентация от инж. Стелиос Николадос, главен механик на завода -
„ Детайлен план за поддръжка” - планиране на поддръжката и нарядна система за работа;
- Презентация от инж. Даниел Цветков – гл. енергетик на завода –
за Процедурата ”LOTOTO” – процедура за изключване, маркиране и тестване.

news

   

Последва обиколка на завода и запознаване на място с представените добри практики по безопасност и здраве при работа.

news

Мнението на колегите, които посетиха Титан Златна Панега Цимент, бе че след това посещение всички ние още по-убедително разбрахме смисъла на мотото „Да работим заедно за превенция на риска!” на Европейската кампания за безопасност и здраве при работа 2012-2013 г., а срещата с ръководния екип на Титан Златна Панега Цимент на практика стана кулминацията на Европейската седмица за безопасност и здраве при работа в България през 2013 г.

В късния следобед делегатите на Общото събрание посетиха пещерата „Съева дупка”, след което последва настаняване на участниците в Хотел „Дипломат плаза”, гр. Луковит.

Вечерта беше проведена работна среща за предварително обсъждане на темите по безопасност и здраве при работа, които ще бъдат разглеждани на Общото събрание в събота, 2 ноември.

Приемане на нови членове в Сдружението

Процедурата по приемане на нови членове е следната:
1. За членство в Сдружението е необходимо да се подаде заявление до Управителния съвет на e-mail: sdruzenie.zbut@gmail.com или на адрес: гр. София 1000, ул. Триадица № 5А, офис 623.
2. Подаденото заявление се разглежда от Управителния съвет на Сдружението и след одобрение се изпраща официална покана на кандидатствалото лице, което следва да заплати съответния членски внос за годината – за физически лица е 40 лв., а за юридически лица – 140 лв.
3. След извършване на тези действия новият член на Сдружението се включва активно в съответните направления от работата на Сдружението.
4. Всеки член на Сдружението получава официално удостоверение за членство на лицето през съответната година.

Данните на Сдружението:
Регистрация: Решение № 1 от 31.08.2010 г. на Софийски градски съд по ф. д. № 345/2010 г.,
ЕИК: 175 953 693;Телефон: +359 877 860 033 

Адрес на регистрация:
гр. София, 1000, ул. „Триадица” № 5А, офис 623; 
официален сайт: www.nahsw.com 
E-mail:sdruzenie.zbut@gmail.com
Банкова сметка:  IBAN: BG62 BUIB 9888 1026 6031 00
BIC: BUIB BGSF, СИБАНК, клон „Съборна”, гр. София

 
     

Пилотен проект на Европейския парламент за
здравето и безопасността на по-възрастните работници

 
 

Европейската комисия сключи споразумение с EU-OSHA за делегиране на правомощия относно пилотен проект за здравето и безопасността на по-възрастните работници. Съгласно това споразумение EU-OSHA ще оказва съдействие на Комисията за изпълнението на искане на Европейския парламент по този въпрос. Изпълнението на пилотния проект започна през юни 2013 г. и ще приключи до края на 2015 г.

 

Проектът „По-безопасна и по-здравословна работа на всяка възраст - безопасността и здравето при работа (БЗР) в контекста на застаряващата работна сила”има за цел да оцени необходимите предпоставки за адаптиране на стратегиите и системите за БЗР спрямо застаряващата работна сила, както и да гарантира по-добра превенция за всички работещи през целия си трудов живот.
Резултатите от проекта ще подпомогнат дейността по разработване на политики и ще предоставят примери за успешни и иновативни практики. Целта е по този начин да се определи кои подходи са ефективни и какви мерки трябва да бъдат предприети или приоритизирани, както и да бъдат идентифицирани основните движещи фактори и пречки за ефективното прилагане на политическите инициативи в тази област. Проектът доразвива резултатите от вече реализирани европейски инициативи в областта на устойчивия труд, например тази на Eurofound.

Решението на Европейския парламент е публикувано в Официален вестник на Европейските общности,
29 февруари 2012 г., глава 0404 - Заетост, социална солидарност и равенство на половете,
II/230-II/231
.

Подробна статия за ползите от проекта е поместен в списание
„ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА” – бр. 5/2013 г.

 
     
     

КОНТАКТИ:

Централна поща, гр. София,
пощенска кутия № 1477
тел./факс: 02/417 92 49
Моб. телефон (Telenor): 0899 117 516
e-mail: office@perfect-consult.com

Внимание!
ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР е без регистрация по ДДС.