eng-version

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
publish
learnings
organ_bzr
print
sings_bzr
video_instr

Национално сдружение
за здравословни и безопасни
условия на труд

nahsw.com

Да участваме в работата на
XXI СВЕТОВЕН КОНГРЕС по БЗР
3-6.09.2017 В СИНГАПУР!

Safety and Health

 


Добре дошли в сайта на "ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР"!

ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР е фирма, специализирана в областта на безопасността и здравето при работа и управлението на персонала.

Нашата мисия е да партнираме на фирмите за изграждане на висока фирмена и индивидуална култура по безопасност и здраве при работа и по ефикасност на производствената дейност чрез:

1. Издателска дейност на специализирана литература.
2. Провеждане на задължителни и квалификационни обучения.
3. Изработване на знаци по безопасност и здраве при работа.
4. Изработване на филми за начален инструктаж, представителни и рекламни филми.
5. Изпълнение на функциите на Орган за безопасност и здраве при работа съгласно чл. 24, ал. 3 от Закона за ЗБУТ.
6. Извършване на пълна предпечатна подготовка и печат на книги и материали.
7. Извършване на Анализ и проектиране на организацията на дейността на фирмата.
8. Организиране на участия в работата на Световен конгрес по безопасност и здраве при работа.

Нашите основни принципи са:
• качество на услугите;
• сигурност и професионализъм на действията;
• коректност в отношенията.

 


П О К А Н А

от министъра на работната сила на Сингапур
чрез Националното сдружение за здравословни и безопасни условия на труд  за пътуване и участие в работата на XXI световен конгрес по безопасност и здраве при работа от 3 до 6 септември 2017 г. в Сингапур

още...

06.02.2017

2018—2019 г. 
Кампания „Здравословни работни места“

Кампанията за 2018 — 2019 г. ще се фокусира върху опасните вещества, като целта е да се повиши осведомеността и да се насърчи културата за превенция на работните места в целия ЕС, както и върху специфичните групи работници.

още...

06.01.2016

2016—2017 г. 
Кампания „Здравословни работни места за всички възрасти“

Безопасните и здравословни условия на труд през целия трудов живот са полезни за работниците, предприятията и обществото като цяло.

още...

 
     

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  10ДО
10ръководителите на стопански субекти, които работят по проекти за
10
безвъзмездната финансова помощ, предоставяна от Европейския съюз!
 
     

ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР” ЕООД ПРЕДЛАГА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ЕВРОПРОЕКТИТЕ:

1. РАЗРАБОТВАНЕ, АДАПТИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА.
2. ПРИДОБИВАНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД – BS OHSAS 18001:2007
– внедряване и консултиране при сертифициране.
3. ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИ ОТНОСНО СПЕЦИФИЧНИТЕ РИСКОВЕ ЗА ЗДРАВЕТО,
свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване.
4. ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИ И РАБОТНИЦИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С НОВОВЪВЕДЕНОТО ПО ПРОЕКТА РАБОТНО ОБОРУДВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ.
5. ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ
на проекта.

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  10ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР и ЕВРОМОНИТОРИНГ ви канят на следните
10 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБУЧЕНИЯ по БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
 
 

10 октомври 2017 г. (вторник) 

 

ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ

 
     

на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси в строителството
съгласно НАРЕДБА № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на
периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) – за лицата по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредбата.

 
        подробности  
 

11 октомври 2017 г. (сряда)

 

ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ

 
     

на длъжностните лица и специализираните служби в строителството по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд съгласно НАРЕДБА № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)– за лицата по чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредбата.

 
        подробности  
 

12 октомври 2017 г. (четвъртък)

 

ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ

 
     

на лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа в строителството съгласно НАРЕДБА № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) – за лицата по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Наредбата.

 
        подробности  
 

12 октомври 2017 г. (четвъртък)

 

ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ

 
     

на членовете на комитета/групата по условия на труд съгласно НАРЕДБА № РД-07-2 от 16 декември 2009 г.
за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) – за лицата по чл. 6, ал. 1, т. 4 от Наредбата.

 
        подробности  
 

13 октомври 2017 г. (петък)

 

ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ на

 
     

1. Работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа - електрокаристи, оксиженисти, заварчици, кранисти, оператори на котли и на други съоръжения с повишена опасност, съгласно НАРЕДБА № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) – за лицата по чл. 6, ал. 1, т. 5 от Наредбата

2. Длъжностните лица, които носят отговорност и контролират работата на лицата, работещи със съоръжения с повишена опасност (СПО).
 
        подробности  
 

13 октомври 2017 г. (петък)

 

ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ

 
     

на работници и служители, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот (дейности с повишена опасност) – при работа в ограничени пространства, при работа с опасни химични вещества, азбест, биологични агенти и при потенциален риск от експлозивна атмосфера, съгласно НАРЕДБА № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) –
за лицата по чл. 6, ал. 1, т. 6 от Наредбата.

 
        подробности  
 

10-12 октомври 2017 година

 

ПЪРВОНАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 
  (вторник-четвъртък)  

на членовете на комитетите и групите по условия на труд съгласно Наредба № 4 от 3 ноември 1998 г. и НАРЕДБА № РД-07-2 от 16 декември 2009 г.

 
        подробности  
 

20 октомври  2017 година (петък)

 

ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:  КОМУНИКАЦИИ, МОТИВАЦИЯ И ЛИДЕРСТВО ВЪВ ФИРМАТА

 
     

на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси в предприятието
съгласно НАРЕДБА № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на 
периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) – за лицата по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредбата.

 
        подробности  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  10ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР и ЕВРОМОНИТОРИНГ ви канят на следните
10 КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ по БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
 
     

ОБУЧЕНИЕ

 
     

за придобиване на квалификация „ЕКСПЕРТ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” за длъжностните лица с висше образование, изпълняващи функциите на ОРГАН за БЗР и за лицата с висше техническо образование в службите по трудова медицина – със сертификат от „ТЮФ РЕЙНЛАНД България” ЕООД.

 
        подробности  
  10-13 октомври 2017 година  

ОБУЧЕНИЕ за придобиване на квалификация

 
 

(вторник-петък)

 

- с ПРАКТИЧЕСКО ЗАНЯТИЕ на голям строителен обект:
-  „ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ” в строителството - за лица с образователно-квалификационна степен поне „бакалавър“ и професионален опит в строителството, и
- „ИНСПЕКТОР, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА” в строителството - за лица със завършено минимум средно образование и професионален опит в строителството,
които искат да работят на посочените длъжности.

 
        подробности  
  10-11 октомври 2017 година  

ОБУЧЕНИЕ за придобиване на квалификация

 
 

(вторник-сряда)

 

„КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ” в строителството - за лица със завършено средно и висше образование и професионален опит в строителството - с ПРАКТИЧЕСКО ЗАНЯТИЕ на голям строителен обект в София

 
        подробности  
     

ПЪРВИ МОДУЛ на ОБУЧЕНИЕ

 
     

за придобиване на квалификация „ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” -
с удостоверение от ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР.

 
        подробности  
     

ВТОРИ МОДУЛ на ОБУЧЕНИЕ

 
     

за придобиване на квалификация „ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” -
с удостоверение от ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР.

 
        подробности  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  10НАШАТА АБОНАМЕНТНА КАМПАНИЯ ЗА 2017 Г. -

ИЗБЕРЕТЕ ПЪТЯ НА СЪВРЕМЕННОТО ЗНАНИЕ И МЪДРОСТ -
10С АБОНАМЕНТНИТЕ ИЗДАНИЯ НА "ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР" ЕООД !

 
 

 

 

АБОНАМЕНТИ  ЗА 2017 г. - за ТРИ АБОНАМЕНТНИ ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ

Вижте подробности за нашите предложения!

 
        подробности  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

10ВНИМАНИЕ!

 
 

 

 

Излезе от печат второ допълнено и преработено издание на
„ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК НА ПОНЯТИЯТА И ОПРЕДЕЛЕНИЯТА ПО
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”


обем 288 стр.,     цена 18 лв. с ДДС

 
           

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

НАШИЯТ ПОДАРЪК

 
   

ДНЕВНИК за извършените периодични обучения
съгласно Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането
на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Можете да изтеглите приложенията, направени във формат PDF:

Титул ИЗТЕГЛИ Кратък вариант ИЗТЕГЛИ Подробен вариант ИЗТЕГЛИ
 
           
     

КОНТАКТИ:

гр. София, ул. "Триадица" № 5а, офис 622
пощенски код 1000, пощенска кутия № 1477
тел./факс: 02/980 20 21
Моб. телефон (Globul): 0899 117 516
e-mail: office@perfect-consult.com

 
     

Банкова  сметка на
ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР:

SWIF:10TBIB BGSF
IBAN:10BG41 TBIB 9310 1000 1278 00
„Ти Би Ай Банк” ЕАД - София