eng-version

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
publish
lrng01 lrng02 lrng03
 
learnings

"ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР" e един от безспорните лидери в обученията по здравословни и безопасни условия на труд - обучения, изградени върху методите на преподаване от Основния курс, разработен от ИА "ГИТ" и социалните партньори с подкрепата на специалисти от Дания и Програма "ФАР" на Европейския съюз, за обучение на комитетите и групите по условия на труд в България.

"ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР" извършва ПЪРВОНАЧАЛНО И ЕЖЕГОДНО ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИТЕТИТЕ И ГРУПИТЕ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД във всички предприятия и организации на територията на Република България.

"ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР" извършва ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПЕРИОДИЧНИ ОБУЧЕНИЯ на шестте категории лица, посочени в чл. 6 от Наредба № РД-07-2
от 16 декември 2009 г.

  business  
organ_bzr    
print    
sings_bzr    
video_instr    
   
   
     
   
 

10ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

 
 

ПЕРИОДИЧНИ ОБУЧЕНИЯ 
съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, в сила от 1 януари 2010 г.

 
  На вниманието на:  

Ръководството на фирмата
Длъжностното лице по БЗР

 
 

Акцент в обучението:

 

ПОЛИТИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ВЪВ ФИРМАТА

 
  Теми:  

Основни теми:
1. Ролята на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси

за осигуряване на здраве и безопасност в ръководените от тях структури;
2. Права, задължения и отговорности на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси в предприятието, за осигуряване на ЗБУТ;
3. Правилни стилове и добри практики за управление на здравето и безопасността при работа.

 
 

Дата:

 

19 март (вторник) 2020 година

 
 

Място:

 

гр. София, ул. Триадица № 5А (зала 522)

 
 

Лектор:

 

Валентин Илиев – експерт по здравословни и безопасни условия на труд

 
 

Хорариум:

 

6 учебни часа и изпит

 
  Регистрация:   11.00 - 11.30 часа  
  Начало:  

11.30 часа

 
  Край:  

17.00 часа

 
 

Цена за участие:

 

80 лв. крайна цена с включени учебни материали, кафе-паузи и удостоверение за преминато периодично обучение.

 
 
 
 
 

ЗАЯВКА за УЧАСТИЕ

 

1. Свалете формуляра-заявка за участие от ТУК.
2. Попълнете формуляра и го изпратете на посочения e-mail.

   
         
  На вниманието на:  

Ръководството на фирмата
Длъжностното лице по БЗР

 
 

Акцент в обучението:

 

КАК ДА РАБОТИМ ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗБУТ ВЪВ ФИРМАТА? 

 
  Теми:  

Основни теми:
1. Организация на дейността за осигуряване на ЗБУТ в предприятието – алгоритъм на безопасността.
2. Нововъзникващи вредни фактори за здравето и безопасността на работещите и подходи за идентифицирането им.
3. Начини за подобряване на оценката и анализа на професионалните рискове и условията на труд.
4. Превантивни мерки за защита и промоция на здравето. Практически подходи за осигуряване на здравето във фирмата.

 
 

Дата:

 

25 март (сряда) 2020 година

 
 

Място:

 

гр. София, ул. Триадица № 5А (зала 522)

 
 

Лектор:

 

Валентин Илиев – експерт по здравословни и безопасни условия на труд

 
 

Хорариум:

 

8 учебни часа и изпит

 
  Регистрация:   9.00 - 9.30 часа  
  Начало:  

9.30 часа

 
  Край:  

17.00 часа

 
 

Цена за участие:

 

80 лв. крайна цена с включени учебни материали, кафе-паузи и удостоверение за преминато периодично обучение.

 
 
 
 
 

ЗАЯВКА за УЧАСТИЕ

 

1. Свалете формуляра-заявка за участие от ТУК.
2. Попълнете формуляра и го изпратете на посочения e-mail.

   
         
  На вниманието на:  

Ръководството на фирмата
Длъжностното лице по БЗР

 
 

Акцент в обучението:

 

ЗНАЧЕНИЕ НА ИНСТРУКТАЖИТЕ по БЗР за работодателя и правилното им провеждане от лицата,
които са определени да ги правят

 
  Теми:  

Основни теми:
1. Значение на инструктажите
по БЗР за работодателя.
2. Значение на инструктажите за осигуряване на ЗБУТ на работещите
3. Съдържание на програмите за провеждане на инструктажите по безопасност и здраве при
работа – специфични въпроси, свързани с пожарната и аварийната безопасност, със защитата
при бедствия, с безопасната експлоатация на съоръженията с повишена опасност,
при изпълнение на дейности с повишена опасност и за функциониране на Системата за
управление на здравето и безопасността при работа.
4. Задължителни обучения, съпътстващи инструктажите.
5. Контрол и оценка на ефективността и ефикасността при провеждане на инструктажите.

 
 

Дата:

 

26 март (четвъртък) 2020 година

 
 

Място:

 

гр. София, ул. Триадица № 5А (зала 522)

 
 

Лектор:

 

Валентин Илиев – експерт по здравословни и безопасни условия на труд

 
 

Хорариум:

 

6 учебни часа и изпит

 
  Регистрация:   9.00 - 9.30 часа  
  Начало:  

9.30 часа

 
  Край:  

15.30 часа

 
 

Цена за участие:

 

80 лв. крайна цена с включени учебни материали, кафе-паузи и удостоверение за преминато периодично обучение.

 
 
 
 
 

ЗАЯВКА за УЧАСТИЕ

  1. Свалете формуляра-заявка за участие от ТУК.
2. Попълнете формуляра и го изпратете на посочения e-mail.
   
         
  На вниманието на:  

Ръководството на фирмата
Длъжностното лице по БЗР

 
 

Акцент в обучението:

 

ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ ЗА ЕФЕКТИВНА РАБОТА на КУТ/ГУТ през 2017 г.

 
  Теми:  

Основни теми:
1. Значение на дейността на КУТ/ГУТ за работодателя.

2. Права, задължения и отговорности на членовете на КУТ/ГУТ. 
3. Обхват на дейността на КУТ/ГУТ – неизползвани възможности и ползи за участниците в трудовия процес.
4. Добри национални и световни практики за ефективна работа на КУТ/ГУТ.

 
 

Дата:

 

26 март (четвъртък) 2020 година

 
 

Място:

 

гр. София, ул. Триадица № 5А (зала 522)

 
 

Лектор:

 

Валентин Илиев – експерт по здравословни и безопасни условия на труд

 
 

Хорариум:

 

6 учебни часа и изпит

 
  Регистрация:   9.00 - 9.30 часа  
  Начало:  

9.30 часа

 
  Край:  

15.30 часа

 
 

Цена за участие:

 

80 лв. крайна цена с включени учебни материали, кафе-паузи и удостоверение за преминато периодично обучение.

 
 
 
 
 

ЗАЯВКА за УЧАСТИЕ

  1. Свалете формуляра-заявка за участие от ТУК.
2. Попълнете формуляра и го изпратете на посочения e-mail.
   
         
  На вниманието на:   Ръководството на фирмата
Длъжностното лице по БЗР
 
 

 

 

ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ

на лицата по чл. 6, ал. 1, т. 5 от НАРЕДБА № РД-07-2 от 2009 г.

 
  Теми:  

1. Изисквания на Закона за техническите изисквания към продуктите за безопасна и
безаварийна експлоатация на СПО

2. Документация, необходима за експлоатация на СПО – нормативни и вътрешнофирмени актове
3. Изисквания за водене на документацията, свързана със СПО, и задълженията на отговорните лица за безаварийна експлоатация на СПО
4. Ситуации, налагащи спирането на СПО
5. Ред и начини за поддръжка и за извършване на технически надзор на СПО
6. Необходими знаци и сигнали за безопасност и здраве при работа. Действия за предотвратяване на корозията
7. Включване на аварийните ситуации със СПО в аварийния план на предприятието
8. Изпит за проверка на знанията

 
  Внимание:  

Посочените теми се представят за:
- повдигателни съоръжения;
- парни и водогрейни котли;
- съдове под налягане;
- съоръжения, инсталации и уреди за природен газ и за втечнени въглеводороди.

 
 

Дата:

 

27 март (петък) 2020 г.

 
 

Място:

 

гр. София, ул. Триадица № 5А (зала 522)

 
 

Лектор:

 

Веселин ЦОНЕВСКИ - експерт по ЗБУТ

 
 

Хорариум:

 

6 учебни часа и изпит

 
  Регистрация:   9.00 - 9.30 часа  
  Начало:  

9.30 часа

 
  Край:  

15.30 часа

 
 

Цена за участие:

 

90 лв. крайна цена с включени учебни материали, кафе-паузи и удостоверение за преминато периодично обучение.

 
 
 
 
 

ЗАЯВКА за УЧАСТИЕ

 

1. Свалете формуляра-заявка за участие от ТУК.
2. Попълнете формуляра и го изпратете на посочения e-mail.

   
         
  На вниманието на:  

Ръководството на фирмата
Длъжностното лице по БЗР

 
 

 

 

ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ

на лицата по чл. 6, ал. 1, т. 6 от НАРЕДБА № РД-07-2 от 2009 г.

 
  Тема:  

1. Управление на рисковете при извършване на дейности с повишена опасност (ДПО), вкл. при използване на химични вещества и смеси на територията на предприятието.
2. Нормативна уредба на ДПО. 3. Права, задължения и отговорности на участниците в трудовите процеси с повишена опасност.

 
 

Дата:

 

27 март (петък) 2020 г.

 
 

Място:

 

гр. София, ул. Триадица № 5А (зала 522)

 
 

Лектор:

 

Валентин ИЛИЕВ - експерт по ЗБУТ

 
 

Хорариум:

 

6 учебни часа

 
  Регистрация:   9.00 - 9.30 часа  
  Начало:  

9.30 часа

 
  Край:  

15.30 часа

 
 

Цена за участие:

 

80 лв. крайна цена с включени учебни материали, кафе-паузи и удостоверение за преминато периодично обучение.

 
 
 
 
 

ЗАЯВКА за УЧАСТИЕ

 

1. Свалете формуляра-заявка за участие от ТУК.
2. Попълнете формуляра и го изпратете на посочения e-mail.

   
 

ПЪРВОНАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ
на членовете на комитетите и групите по условия на труд


 
 

На вниманието на:

 

РЪКОВОДСТВОТО НА РАБОТОДАТЕЛЯ и членовете на Комитетите и групите по условия на труд

 
 

Тема:

  ПЪРВОНАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ПЪРВОНАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ на членовете на комитетите и групите по условия на труд
ПО ДЕСЕТТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ТЕМИ, регламентирани в  Наредба № 4 от 1998 г. на МТСП и МЗ
 
 

Дата:

 

24-26 март (вторник-четвъртък) 2020 година

 
 

Място:

 

гр. София, ул. Триадица 5А (зала 522)

 
 

Лектор:

 

Валентин ИЛИЕВ - експерт по ЗБУТ

 
 

Хорариум:

 

24 учебни часа

 
  Начало:   Вторник - 9.30 ч.  
  Край:   Четвъртък - 17.00 ч.  
 

Цена за участие:

 

240 лв. крайна цена с включени учебни материали, кафе-паузи и удостоверениe за преминато първоначално обучение.

 
 
 
 
 

ЗАЯВКА за УЧАСТИЕ

 

1. Свалете формуляра-заявка за участие от ТУК.
2. Попълнете формуляра и го изпратете на посочения e-mail.

   
     

КОНТАКТИ:

Централна поща, гр. София,
пощенска кутия № 1477
тел./факс: 02/417 92 49
Моб. телефон (Telenor): 0899 117 516
e-mail: office@perfect-consult.com

Внимание!
ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР е без регистрация по ДДС.