eng-version

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
publish
pbl01 pbl02 pbl03 pbl04
 
learnings

"ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР" предлага богат набор от книги и помагала по Безопасност и здраве при работа, които са разделени в следните 4 основни категории:

1. Безопасност и здраве при работа - обща нормативна уредба
2. Безопасност и здраве при работа в строителството
3. Безопасност и здраве при работа в енергетиката
4. Общо трудово законодателство

  business  
organ_bzr    
print    
sings_bzr    
video_instr    
     
     
     
  Избери категория:  
БЗР - Обща нормативна уредба Безопасност и здраве в строителството Безопасност и здраве в енергетиката Общо трудово законодателство
 
     

“ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА – УЧЕБНИК ЗА ВСИЧКИ” -
ВАШИЯТ ПЕРСОНАЛЕН ЛЕКТОР!

 
 

36,00 лв. с ДДС

 

Tрето преработено, допълнено и актуализирано издание с обем 416 стр.

 
bzr III

Изданието е предназначено:
- за ръководителите на всички равнища
- за органите за безопасност и здраве при работа;
- за експертите по ЗБУТ в службите по трудова медицина;
- за членовете на комитетите и групите по условия на труд;
- за синдикалните членове и за всички работещи хора.

УЧЕБНИКЪТ ИМА СЛЕДНОТО СЪДЪРЖАНИЕ:

ВЪВЕДЕНИЕ
ТЕМА 1. Държавна политика, нормативна уредба и управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в национален мащаб
І. Държавна политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
1. Международни фактори за формирането й:
а) Международна организация на труда (МОТ) – конвенции 19-ти световен конгрес по безопасност и здраве при работа
б) Съвет на Европа (СЕ)
в) Европейски съюз (ЕС):
Харта на правата в европейския съюз
Стра­те­гии на ев­ро­пейс­кия съ­юз за здравословни и безопасни условия на труд
2. Исторически фактори за формирането й - исторически преглед на законодателството за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
3. Основни принципи на държавната политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
ІІ. Нормативна уредба за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
ІІІ. Управление на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
• Въпроси за самоподготовка

ТЕМА 2. Фирмена политика и организация на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието
Функции на работодателя
Функции на органа по безопасност и здраве при работа
Функции на службата по трудова медицина
Функции на комитета (групата) по условия на труд
• Въпроси за самоподготовка

ТЕМА 3. Права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Права, задължения и отговорности на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
Права, задължения и отговорности на органа за безопасност и здраве при работа
Права, задължения и отговорности на длъжностните лица за осигуряване на ЗБУТ
Права, задължения и отговорности на работещите и за осигуряване на ЗБУТ
• Въпроси за самоподготовка

ТЕМА 4. Вредни фактори за здравето и безопасността на работещите – видове, въздействие върху здравето и работоспособността, превантивни мерки за защита и промоция на здравето
Видове вредни фактори и въздействието им върху работещите
Превантивни мерки за защита на здравето
• Въпроси за самоподготовка

ТЕМА 5.  Методи за оценка и анализ на професионалните рискове и условията на труд. Източници на информация
Правно основание на задължението на работодателя да прави оценяване на рискаЦел на оценяването на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите
Европейският подход при извършване на оценяването на риска
Организация на дейността за оценяване на риска
Видове подходи за оценяване на риска
• Въпроси за самоподготовка

ТЕМА 6. Трудов травматизъм, професионална заболяемост и свързани с труда заболявания, здравни, социални и икономически последици
Трудов травматизъм
Професионална заболяемост
Здравни, социални и икономически последици от трудовия травматизъм и професионалната заболяемост
• Въпроси за самоподготовка

ТЕМА 7. Социално партньорство; права и задължения на представителите; работа в екип; основни задачи на комитетите и групите по условия на труд
Социално партньорство
Комитети и групи по условия на труд
Основни задачи на комитетите и групите по условия на труд
Работа в екип
Права и задължения на представителите  на работниците и служителите
• Въпроси за самоподготовка

ТЕМА 8. Изисквания за подбор, обучение, квалификация, инструктаж и информираност на работещите в областта на безопасността и здравето при работа
Изисквания за здравен подбор на работещите в областта на безопасността и здравето при работа
Изисквания за обучение на работещите в областта на безопасността и здравето при работа
Изисквания за квалификация на работещите в областта на безопасността и здравето при работа
Изисквания за инструктаж на работещите в областта на безопасността и
здравето при работа
Изисквания за информираност на работещите в областта на безопасността и здравето
• Въпроси за самоподготовка

ТЕМА 9. Специална закрила на някои категории работници
Специална закрила на непълнолетните лица
Специална закрила на жените
Специална закрила на лицата с намалена работоспособност
Закрила при уволнение на работници, боледуващи от точно определени болести
Въпроси за самоподготовка

ТЕМА 10. Организация на контролната дейност, ред и начин за извършване на контрола
І. Национална система за инспектиране на труда в Република Бъл­га­рия:
1. Общи положения
2. Видове контролни органи за инспектиране на труда
3. Видове контролни дейности по инспектиране на труда
4. Управление и координация на инспектирането на труда
5. Права на контролните органи
6. Задължения на контролните органи
7. Задължения на работодателя при инспектиране на труда
ІІ.  Организация на Държавния контрол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в Република България
ІІІ. Организация на контролната дейност в предприятието:
1. Контрол от работодателя
2. Контрол от органа за безопасност и здраве при работа
3. Контрол от комитета и групата по условия на труд

• Въпроси за самоподготовка
 
     

С ИЗДАНИЯТА НА “ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ – ЦЕНТЪР” ВАШАТА СЪДБА Е “ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ”!
Цена на книгата - 36 лв. с ДДС.

 
 

Закупуването на книгата
може да стане:

 

- чрез регионалните представители на ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР в страната,
- от офиса на фирмата на адрес: гр. София, ул. Триадица № 5а,
- със заявка на тел. 02/9879249, GSM 0899 117 516 или с e-mail: office@perfect-consult.com;
След заплащане по банков път книгата ще бъде изпратена с пощенска пратка на посочения адрес.

 
  Банковата  сметка  

SWIF:10TBIB BGSF
IBAN:10BG41 TBIB 9310 1000 1278 00
„Ти Би Ай Банк” ЕАД - София

 
     

БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА - ОБЩА НОРМАТИВНА УРЕДБА

 
 

7,20 лв. с ДДС

 

СБОРНИК

"ЗАКОНИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД"

 
bze01

В сборника са поместени петте най-важни закони от общата нормативна уредба за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

 
 

10,80 лв. с ДДС

 

СБОРНИК "ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И НА КОДЕКСА НА ТРУДА"

 
bze01

В сборника са поместени 35 най-важни подзаконови нормативни актове от общата нормативна уредба за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

 
 

6,00 лв. с ДДС

 

СБОРНИК

"ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД– МЕЖДУНАРОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, В СИЛА ЗА БЪЛГАРИЯ"

 
бзр06

Сборник с най-важните международни актове в областта на БЗР, чиито разпоредби са в сила за България и пораждат за нея международноправни задължения

 
  12,00 лв. с ДДС  

НАРЪЧНИК ПО

БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ на Република България

 
pc-cover

Всичко необходимо за организация на дейността по безопасност и здраве при работа в лечебното заведение!

Обем 320 стр.

 
  6,00 лв. с ДДС  

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК НА ПОНЯТИЯТА И ОПРЕДЕЛЕНИЯТА ПО

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 
term_dict

 

Обем - 176 стр.

 
  6,00 лв. с ДДС  

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД -
Принципи и практика

 
bzr07

Интересни и актуални статии от Илиян Нисторов - експерт по здравословни и безопасни условия на труд!

Обем - 136 стр.

 
  9,00 лв. с ДДС  

МЕНИДЖМЪНТ НА
ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ПРОИЗВОДСТВОТО

 

bzr15

Сериозен научен труд за управлението на здравословните и безопасни условия на труд във всяка фирма -
автори Илиян Нисторов и Георги Нисторов!

 

  6,00 лв. с ДДС  

СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ
(ОСНОВА ЗА ИКОНОМИКАТА НА РАЗВИТИЕТО) - Илиян Нисторов

 
socialno_vkl

 

Обем - 120 стр.

 
  4,80 лв. с ДДС  

НАРЕДБА № 3 от 23 март 2004 г. за
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично (студено) обработване на метали

 
bzr08

 

(Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 31 от 2004 г.,
в сила от 17 октомври 2004 г., отменя Правилник Д-01-012 от 1975 г.)

 
 

6,00 лв. с ДДС

 

НАРЕДБА № ПД-07/8 от 20 декември 2008 г. за
минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа

 
 

Наредбата е с цветни страници!

 
  4,80 лв. с ДДС  

НАРЕДБА № 3 от 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на

здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации

 
     
  6,00 лв. с ДДС  

НАРЕДБА № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ за минималните изисквания за осигуряване на

здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

 
 

Последна актуализация

 
  4,80 лв. с ДДС  

НАРЕДБА № 8 от 2004 г. за осигуряване на

здравословни и безопасни условия на труд при работа с въздушни компресорни инсталации и уредби

 
 

Отменя се правилника Д-01-014.

 
  4,80 лв. с ДДС  

НАРЕДБА № 9 от 2004 г. за осигуряване на

здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на

водоснабдителни и канализационни системи

 
 

Отменя се правилника Д-09-001.

 
  6,00 лв. с ДДС  

НАРЕДБА № 12 от 2005 г. на МТСП за

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи

 
     
  6,00 лв. с ДДС  

СБОРНИК НАРЕДБИ:

НАРЕДБА № Із-2377 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите,
в сила от 22 октомври 2011 г., и НАРЕДБА №  Із-1919 за реда за осъществяване на
държавен противопожарен контрол, в сила от 13 август 2011 г.)

 
     
  12,00 лв. с ДДС  

ПРАВИЛНИК

за безопасността на труда при разработване на находища по открит начин (Д-01-001)

 
     
  8,40 лв. с ДДС  

ПРАВИЛНИК

по безопасността на труда при боядисване на машиностроителни изделия (Д-01-006)

 
     
  8,40 лв. с ДДС  

ПРАВИЛНИК

при безопасността на труда при термична обработка на металите (Д-01-007)

 
     
  7,20 лв. с ДДС  

ПРАВИЛНИК

по безопасността на труда при ковашко-щамповъчното производство (Д-01-011)

 
     
  9,60 лв. с ДДС  

ПРАВИЛНИК за

безопасността на труда при производството, транспорта, съхраняването и употребата на кислород (Д-01-016)

 
     
  9,60 лв. с ДДС  

ПРАВИЛНИК

по безопасността на труда при заваряване и рязане на метали (Д-08-002)

 
     
  4,80 лв. с ДДС  

ПРАВИЛА

за първа долекарска помощ

 
     
  4,80 лв. с ДДС  

ДОБРА НАЦИОНАЛНА ПРАКТИКА ПО

БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА – 2006 г.

 
  Представя участниците в конкурса "Годишни награди за перфектност по БЗР – 2006"  
  7,20 лв. с ДДС  

ПЕРФЕКТНИТЕ ФИРМИ -
ДОБРА НАЦИОНАЛНА ПРАКТИКА ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА – 2007 г.

 
  Конкретни решения от участниците в конкурса "Втори годишни награди за перфектност по БЗР – 2007"  
         
     

БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА В СТРОИТЕЛСТВОТО 

 
 

18,00 лв. с ДДС

 

НАРЕДБА № Iз - 1971 от 29 октомври 2009 г.

за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (в сила от 5 юни 2010 г).

 
     
 

6,00 лв. с ДДС

 

НАРЕДБА № 4 от 2003 г.

за проектиране, изграждане и техническа експлоатация на електрически уредби в сгради.

 
     
 

6,00 лв. с ДДС

 

НАРЕДБА № 7 от 1998 г.

за системите за физическа защита на строежите

 
     
 

6,00 лв. с ДДС

 

НАРЕДБА № 49

за изкуствено осветление на сградите

 
     
 

6,00 лв. с ДДС

 

ПРАВИЛА

за приемане на инсталации за КИП и А

 
     
 

7,20 лв. с ДДС

 

ПРАВИЛНИК

за приемане на електромонтажните работи

 
         
 

 

 

БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА В ЕНЕРГЕТИКАТА

 
 

6,00 лв. с ДДС

 

ПРАВИЛНИК за

безопасност при работа в НЕЕЛЕКТРИЧЕСКИ уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения"

 
bzr10


Издаден от министъра на енергетиката и енергийните ресурси – обн., ДВ, бр. 32 от 20.04.2004 г.,
в сила от 21 август 2004 г., отменя Правилник В-01-01-03 от 1987 г.

 
 

6,00 лв. с ДДС

 

ПРАВИЛНИК за

безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 волта

 
bzr11

 

Издаден от министъра на енергетиката и енергийните ресурси и министъра на труда и социалната политика,
обн., ДВ, бр. 21 от 11.03.2005 г., в сила от 1 юни 2005 г.

 
 

6,00 лв. с ДДС

 

ПРАВИЛНИК за

безопасност и здраве при работа в ЕЛЕКТРИЧЕСКИ уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (Загл. изм., ДВ, бр. 19 от 2005 г.)

 
bzr12centrali

 

Издаден от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, обн., ДВ, бр. 34 от 2004 г., изм. и доп., бр. 19 от 2005 г.

 
 

7,20 лв. с ДДС

 

НАРЕДБА № 9 от 9.06.2004 г. за
техническата експлоатация на електрически централи и мрежи

 
bzr13naredba9

 

Издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, обн., ДВ, бр. 72 от 17.08.2004 г.,
изм. и доп., бр. 26 от 7.03.2008 г.

 
 

6,00 лв. с ДДС

 

НАРЕДБА № 16-116 от 8.02.2008 г. за
техническа експлоатация на енергообзавеждането

 
bzr14naredba16

 

Издадена от министъра на икономиката и енергетиката, обн., ДВ, бр. 26 от 7.03.2008 г., в сила от 11.03.2008 г.

 
         
 

 

 

ОБЩО ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 
 

4,80 лв. с ДДС

 

КОДЕКС НА ТРУДА

 
kt01

Последна актуализация

 
 

12,00 лв. с ДДС

 

ВСИЧКО ЗА ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

 
kt04

Книга, съдържаща цялата информация за Правилника за вътрешния трудов ред – история, законодателни разпоредби, съдържание и примерни образци, представляваща неоценимо помагало за работодателите, органите по назначаването, специалистите по безопасност и здраве при работа, юрисконсултите, специалистите по управление на персонала, синдикалистите и всички работници и служители.

Цена на дискета с примерни образци на Правилник за вътрешния трудов ред - 12 лв. (продава се отделно)

 
 

7,20 лв. с ДДС

 

НАРЪЧНИК ЗА

БЪРЗО ВНЕДРЯВАНЕ на Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България

 
     
     

КОНТАКТИ:

Централна поща, гр. София,
пощенска кутия № 1477
тел./факс: 02/417 92 49
Моб. телефон (Telenor): 0899 117 516
e-mail: office@perfect-consult.com

Внимание!
ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР е без регистрация по ДДС.